اردیبهشت...

نامه ای بدون فرستنده
به نشانی:همان روزهای قشنگ نیامده...
کی به دست شمامی رسد؟
این بارپلک های شماتکان بخورد
درست وسط اردیبهشت می شود
شماچقدرسپیدمی شوید!؟
من چقدرعاشق!؟
***
چقدراسفندمی وزد!
وشما
بی خیال آفتاب وماه
می توانیدراحت چقدرحرف بزنید
درست این بار؛
وقتی پلک های شماتکان بخورد...

/ 0 نظر / 34 بازدید