لحظه ی دیدار

هر چند دورم از شما، انگار نزدیکم
دور از شما هستم، ولی این بار نزدیکم
حس می کنم باید کبوتر باشم و... اما
امشب به این احساس خود بسیار نزدیکم
از دور بوی مهربانی می وزد ای دوست
کم کم به اوج لحظه ی دیدار، نزدیکم
انگار تا دروازه های شهر، راهی نیست
آهوی قلبم! تندتر بشمار! نزدیکم

/ 1 نظر / 32 بازدید
مقنی

بازم که نیستی به روز شدنتم خبر ندادی