هویتی به نام "شعرجوان"...

شعربی دغدغه،شعربی مخاطب....

بحث وبررسی پیرامون شعرامروز،با رویکردهای بعضا ناشیانه ای که در آن صورت می پذیرد،نیازمند ژانری تازه، با حال وهوایی کاملا ایرانی وملی است.این باور، اگربرای بسیاری ازدوستان منتقد وتئوری نویس قابل تعریف باشد،می توان با دیدی کاملا متفاوت وهمچنین فارغ از ملاحظات حسادت برآیندانه،برجستگی هاوموفقیت های دوره ی ادواری دهه ها ی هفتادوهشتادرا مورد بازبینی قرارداد.اکنون به نظر می رسد زمان مناسبی می تواند برای حلاجی نمودن وکالبدشکافی روزهای پیروزمندانه ویا گام های شکست خورده ی ادبی باشدوهمه ی آنها را در بوته ی نقد منصفانه قرارداد .تاازاین طریق، راه رابرای هموارنمودن شکل های دیگرشعرمهیاکرد.

واقعیت امراین است که درسالهای اخیر دایره ی تولد شعربه دایره ای کاملا فردی سوق داده شده است.وسبب بسیاری از نابسامانی ها وعقب گردهای ادبی درهمین "تکرو"بودن بسیاری از کارهای تازه صورت گرفته است.

دراین بین، از صدماتی که معمولا هر اثر تازه ی ادبی با خودهمراه داردنمی توان به سادگی گذشت.بااین باور باید اذعان داشت که شعربی دغدغه ،می تواند به نوعی مصداق شعربی مخاطب هم لقب گیرد.تاثیری که دوره های ادبی سالیان قدیم برمخاطبین (عام یاخاص)داشته است بسیار قوی تر وعمیق تربوده است.یکی ازدلائل این امررا باید در اطلاعات علمی فراوان شاعران دانست.

تجربه های شاعرانه اگرچه می توانند چراغی فراروی دیگر روندگان ورهروان باشنداما بسته نگاه کردن به تجربیات نازاوناقص الخلقه واشاعه ی این تجربه های بی پشتوانه ،نه تنها نمی تواند در آشتی طولانی مدت مخاطب با ادبیات معاصر تاثیرگذارباشد،چه بساتجربه های بعضا ناپخته نیز درکمک به این فرآیندکمک قابل توجهی نموده اند.

/ 7 نظر / 30 بازدید
باراش

سلام شاعر چه عجب یکنفر صدایش در امد

654

[گل]

گنجشک پر

×××××××من صيغه ي مؤنث مجهولم، يك واژه ي دو حــرفي سردرگـم×××××× به روزم. بهم سر بزنین.

گنجشک پر

×××××××من صيغه ي مؤنث مجهولم، يك واژه ي دو حــرفي سردرگـم×××××× به روزم. بهم سر بزنین.

سطرگريه

شما كه نازنين و اهل حالي شما كه شاعر ناب شمالي هميشه پست هاي سوردارت نشاني دارد از باران و شالي [گل][گل][گل]

پروانه عزیزی فرد

سلام. پروانگی های یک پیله ی کوچک با سه دوبیتی تازه به روز است.چشم به راهتان هستم [گل]